Penyerahan cenderamata dari Drs. Heri Yanto M.B.A., Ph.D. selaku Pembantu Dekan I FE Unnes kepada Dr. Dwi Wulandari, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UM